1573 hadisden, 43 hadis gösteriliyor.

Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Ebu"d-Derdâ anlatıyor:

“Resûlullah (sav) bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu: "Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine (bilgi) ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten (ve kendisine aktaran) kimseden daha kavrayışlıdır...”

(DM236 Dârimî, Mukaddime, 24; T2657 Tirmizî, İlim, 7)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Kays b. Kesîr anlatıyor: Medine"den bir adam Dımaşk"ta bulunan Ebu"d-Derdâ"nın yanına geldi. Ebu"d-Derdâ ona,

“Kardeşim, seni buraya getiren nedir?” diye sordu. Adam,

“Senin Resûlullah"tan (sav) naklettiğini öğrendiğim bir hadis.” cevabını verdi... Bunun üzerine Ebu"d-Derdâ dedi ki,

“Resûlullah"ı (sav) şöyle derken işittim: "Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah"a yakarır. Âlimin, âbide (ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur."

(T2682 Tirmizî, İlim, 19)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Ebû Musa (el-Eş"arî) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, (farklı yapılardaki) topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu (yüzeyinde) tutar. Bu sudan insanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem de (hayvanlarını) sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. (Ona da yağmur düşer ama) o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah"ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah"ın beni kendisiyle gönderdiğinden (hidayet ve ilimden) faydalanan, öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duyduğu vakit kibrinden) başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah"ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir.”

(B79 Buhârî, İlim, 20)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlât.

(M4223 Müslim, Vasiyyet, 14)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Abdullah b. Amr"dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle dua ederdi:

Allah"ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım.

(T3482 Tirmizî, Deavât, 68)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Enes (b. Mâlik) anlatıyor: Resûlullah"ın (sav) vefatından sonra Hz. Ebû Bekir (ra), Hz. Ömer"e “Haydi, Allah Resûlü"nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen"i ziyaret edelim.” dedi. Yanına vardığımızda (Ümmü Eymen) ağlamaya başladı. “Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resûlullah (sav) için daha hayırlıdır.” dediler. “Ben Allah"ın katındakilerin Resûlü (sav) için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum.” dedi. Ümmü Eymen (bu sözüyle) Hz. Ebû Bekir"i ve Hz. Ömer"i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

(M6318 Müslim, Fedâilü"s-sahâbe, 103; İM1635 İbn Mâce, Cenâiz, 65)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Müminlerin annesi Hz. Âişe anlatıyor:

“Allah Resûlü"nün (sav) ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya (rüyâ-i sâdıka) görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira dağındaki mağarada yalnızlığa çekilip, orada geceler boyu, ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice"nin yanına dönüp, bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün, Hira mağarasındayken ona hak (vahiy) geldi. Melek geldi ve "Oku!" dedi. O, "Ben okuma bilmem." dedi. (Allah Resûlü yaşadıklarını şöyle anlattı):

“Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar, "Oku!" dedi. "Ben okuma bilmem." dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar, "Oku!" dedi. "Ben okuma bilmem." diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle söyledi: "Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan (embriyodan) yarattı. Oku! Senin Rabbin en Kerîm olandır..."”

(Alak 96/1-3; B3 Buhârî, Bed"ü"l-vahy, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Müminlerin annesi Hz. Âişe"den (ra) nakledildiğine göre, Hâris b. Hişâm (ra) Allah Resûlü"ne (sav) “Yâ Resûlallah, sana vahiy nasıl geliyor?” diye sordu. Allah Resûlü (sav) şöyle buyurdu:

“Bazen zil/çan sesi gibi geliyor ki, bana en ağır geleni de budur. (Uğultu) kesildiğinde (vahyin bana) söylediklerini tam olarak kavramış ve ezberlemiş oluyorum. Bazen de melek bana insan şeklinde görünüyor, benimle konuşuyor ve ben de onun dediklerini kavramış ve ezberlemiş oluyorum.”

(B2 Buhârî, Bed"ü"l-vahy, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Ebû Saîd el-Hudrî"nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Benden (duyduğunuz her şeyi) yazmayın. Kim benden Kur"an dışında (duyduğu) bir şey yazmışsa, onu imha etsin...”

(M7510 Müslim, Zühd, 72)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Ebû Musa (el-Eş"arî)"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, (farklı yapılardaki) topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu (yüzeyinde) tutar. Bu sudan insanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem de (hayvanlarını) sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. (Ona da yağmur düşer ama) o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah"ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah"ın beni kendisiyle gönderdiğinden (hidayet ve ilimden) faydalanan, öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duyduğu vakit kibrinden) başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah"ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir.”

(B79 Buhârî, İlim, 20)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387