1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Enes (b. Mâlik) anlatıyor: Resûlullah"ın (sav) vefatından sonra Hz. Ebû Bekir (ra), Hz. Ömer"e “Haydi, Allah Resûlü"nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen"i ziyaret edelim.” dedi. Yanına vardığımızda (Ümmü Eymen) ağlamaya başladı. “Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resûlullah (sav) için daha hayırlıdır.” dediler. “Ben Allah"ın katındakilerin Resûlü (sav) için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum.” dedi. Ümmü Eymen (bu sözüyle) Hz. Ebû Bekir"i ve Hz. Ömer"i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

(M6318 Müslim, Fedâilü"s-sahâbe, 103; İM1635 İbn Mâce, Cenâiz, 65)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Müminlerin annesi Hz. Âişe anlatıyor:

“Allah Resûlü"nün (sav) ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya (rüyâ-i sâdıka) görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira dağındaki mağarada yalnızlığa çekilip, orada geceler boyu, ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice"nin yanına dönüp, bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün, Hira mağarasındayken ona hak (vahiy) geldi. Melek geldi ve "Oku!" dedi. O, "Ben okuma bilmem." dedi. (Allah Resûlü yaşadıklarını şöyle anlattı):

“Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar, "Oku!" dedi. "Ben okuma bilmem." dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar, "Oku!" dedi. "Ben okuma bilmem." diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle söyledi: "Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan (embriyodan) yarattı. Oku! Senin Rabbin en Kerîm olandır..."”

(Alak 96/1-3; B3 Buhârî, Bed"ü"l-vahy, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Müminlerin annesi Hz. Âişe"den (ra) nakledildiğine göre, Hâris b. Hişâm (ra) Allah Resûlü"ne (sav) “Yâ Resûlallah, sana vahiy nasıl geliyor?” diye sordu. Allah Resûlü (sav) şöyle buyurdu:

“Bazen zil/çan sesi gibi geliyor ki, bana en ağır geleni de budur. (Uğultu) kesildiğinde (vahyin bana) söylediklerini tam olarak kavramış ve ezberlemiş oluyorum. Bazen de melek bana insan şeklinde görünüyor, benimle konuşuyor ve ben de onun dediklerini kavramış ve ezberlemiş oluyorum.”

(B2 Buhârî, Bed"ü"l-vahy, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Ebû Saîd el-Hudrî"nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Benden (duyduğunuz her şeyi) yazmayın. Kim benden Kur"an dışında (duyduğu) bir şey yazmışsa, onu imha etsin...”

(M7510 Müslim, Zühd, 72)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Vahiy: Allah'ın Ezelî ve Ebedî Sözü

Ebû Musa (el-Eş"arî)"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, (farklı yapılardaki) topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu (yüzeyinde) tutar. Bu sudan insanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem de (hayvanlarını) sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. (Ona da yağmur düşer ama) o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah"ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah"ın beni kendisiyle gönderdiğinden (hidayet ve ilimden) faydalanan, öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duyduğu vakit kibrinden) başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah"ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir.”

(B79 Buhârî, İlim, 20)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 385 - 386 - 387


Bilgi / Tefsir ve Tevil: Vahyi Anlama Çabası

Amr b. Şuayb"ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur:

“Sizden öncekiler işte böyle helâk oldular. Allah"ın Kitabı"nın bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor (çelişki arıyor)lardı. Oysa Allah"ın Kitabı, bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur"an"ın bazı âyetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun (mahiyetini) bildiğiniz âyetleri üzerinde konuşun; bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.”

(HM6741 İbn Hanbel, II, 185)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 399 - 400 - 401


Bilgi / Tefsir ve Tevil: Vahyi Anlama Çabası

Cündeb b. Abdullah"ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kur"an"ı, kalpleriniz kaynaştığı müddetçe okuyup müzakere edin. Ayrılığa düştüğünüzde ise onun başından kalkın.”

(B5060 Buhârî, Fedâilü"l-Kur"ân, 37; M6777 Müslim, İlim, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 399 - 400 - 401


Bilgi / Tefsir ve Tevil: Vahyi Anlama Çabası

İbn Abbâs"ın naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim Kur"an hakkında bilgisizce konuşursa, cehennemdeki yerine hazırlansın.”

(T2950 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 11)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 399 - 400 - 401


Bilgi / Tefsir ve Tevil: Vahyi Anlama Çabası

İbn Abbâs anlatıyor: Allah Resûlü (sav) beni kucakladı ve şöyle buyurdu:

“Allah"ım, ona hikmeti ve Kur"an"ın tevilini öğret.”

(İM166 İbn Mâce, Sünnet, 11)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 399 - 400 - 401


Bilgi / Sünnet: Nebevî Kılavuz

Câbir b. Abdullah"ın rivayet ettiğine göre Resûlullah (sav) hutbesinde teşehhüdden sonra şöyle buyururdu:
“Sözün en güzeli Allah"ın (cc) Kitabı"dır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed"in rehberliğidir.”

(HM14484 İbn Hanbel, III, 320)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 411 - 412 - 413