1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Bilgi / Sünnet: Nebevî Kılavuz

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bana itaat eden, Allah"a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah"a isyan etmiştir...”

(M4749 Müslim, İmâre, 33)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 411 - 412 - 413


Bilgi / Sünnet: Nebevî Kılavuz

Ebû Hüreyre"den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Size ne emrettimse onu yapınız; size neyi yasakladımsa ondan sakınınız.”

(İM1 İbn Mâce, Sünnet, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 411 - 412 - 413


Bilgi / Sünnet: Nebevî Kılavuz

Irbâd b. Sâriye şöyle anlatmaktadır:

“Resûlullah (sav) bir gün sabah namazından sonra gözleri yaşartan, kalpleri hüzünlendiren son derece dokunaklı bir konuşma yaptı. (Öyle ki ashâbdan) biri (dayanamayarak),

“Ey Allah"ın Resûlü! Sanki veda konuşması yaptın, bize ne tavsiye edersin?” dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü şu tavsiyelerde bulundu:

“Size Allah"a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa (başınızdaki idareciyi) dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilâflar görecekler. Sonradan çıkarılmış (aslı olmayan) şeylerden ise sakının! Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bid"attir. Sizden kim bu dönemlere ulaşırsa, benim sünnetime ve doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılsın! Bunlara azı dişlerinizle (tuttuğunuz gibi sımsıkı) sarılın.”

(T2676 Tirmizî, İlim, 16; D4607 Ebû Dâvûd, Sünnet, 5)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 411 - 412 - 413


Bilgi / Sünnet: Nebevî Kılavuz

İmam Mâlik"e ulaştığına göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah"ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.

(MU1628 Muvatta" , Kader, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 411 - 412 - 413


Bilgi / Fıkıh ve İctihad: Derin Kavrayış, Hakikati Arayış

Abdullah b. Amr b. El-Âs, Allah Resûlü"nü (sav) şöyle derken işittiğini nakleder:

“Kuşkusuz Allah, ilmi kullarının arasından çekip almaz. Bilakis âlimlerin vefatıyla ilmi alır. Sonunda hiç âlim kalmayınca, insanlar cahil kimseleri önder edinirler. Onlara birtakım sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar hem de (insanları) saptırırlar.”

(B100 Buhârî, İlim, 34)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 425 - 426 - 427


Bilgi / Fıkıh ve İctihad: Derin Kavrayış, Hakikati Arayış

Muâz"ın anlattığına göre, Allah Resûlü (sav) onu Yemen"e (vali olarak) gönderirken aralarında şöyle bir diyalog geçmişti:

(Sana bir dava geldiğinde) nasıl hüküm vereceksin?
—Allah"ın Kitabı"na göre hüküm vereceğim.
(O konuda) Allah"ın Kitabı"nda bir hüküm bulamazsan?
—Resûlullah"ın (sav) sünneti ile (karar vereceğim).
Resûlullah"ın (sav) sünnetinde de yoksa?
—Kendi görüşümle ictihad ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.

Bunun üzerine Hz. Peygamber “Resûlü"nün elçisini (Resûlü"nün arzuladığı cevabı vermeye) muvaffak kılan Allah"a hamdolsun.” buyurmuştu.

(T1327 Tirmizî, Ahkâm, 3; D3592 Ebû Dâvûd, Kadâ", (Akdiye), 11)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 425 - 426 - 427


Bilgi / Fıkıh ve İctihad: Derin Kavrayış, Hakikati Arayış

İbn Abbâs"ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah her kimin iyiliğini dilerse, onu dinde fakih kılar (dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir).”

(T2645 Tirmizî, İlim, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 425 - 426 - 427


Bilgi / Fıkıh ve İctihad: Derin Kavrayış, Hakikati Arayış

Zeyd b. Sâbit, Allah Resûlü"nü (sav) şöyle derken işitmiştir:

“Allah, bizden bir hadis işitip, başkasına aktarana kadar onu belleyen kişinin yüzünü ak etsin. Fıkıh (dini hakkıyla anlamaya yönelik bilgiler) öğrenip onu kendisinden daha kavrayışlı olanlara aktaran nice kimseler vardır! Fıkıh öğrenen nice kimseler de vardır ki haddizatında kendileri fakih (derin kavrayış sahibi) değildir.”

(D3660 Ebû Dâvûd, İlim, 10; T2656 Tirmizî, İlim, 7)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 425 - 426 - 427


Bilgi / Fıkıh ve İctihad: Derin Kavrayış, Hakikati Arayış

Amr b. el-Âs, Allah Resûlü"nü (sav) şöyle derken işitmiştir:

“Hâkim, hüküm verirken ictihad eder (gücü nispetinde çaba sarf eder) de sonunda isabetli karar verirse, iki sevap kazanır. Eğer ictihad eder de sonunda hata ederse, bir sevap kazanır.”

(M4487 Müslim, Akdiye, 15)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 425 - 426 - 427


Bilgi / Fıkıh ve İctihad: Derin Kavrayış, Hakikati Arayış

Esed kabilesine mensup Vâbisa b. Ma"bed"in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) ona şöyle demiştir:

“İyilik ve kötülüğü(n ne olduğunu) sormaya mı geldin?” (Vâbisa diyor ki) “Evet” dedim. Hz. Peygamber, parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak üç defa “Kendine danış, kalbine danış ey Vâbisa!” buyurdu (ve devam etti):

“İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler (onaylasalar) bile, gönlü(nü) huzursuz eden ve iç(in)de bir kuşku bırakan şeydir.”

(DM2561 Dârimî, Büyû", 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 425 - 426 - 427