1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Bilgi / Bilgi Ahlâkı: Âlimin İlimle Sınavı

Üsâme b. Zeyd"in işitip naklettiğine göre…, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır ve bağırsakları dışarı fırlar. O kişi, eşeğin değirmen taşı ile döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte dönmeye başlar. Derken etrafına cehennemlikler toplanır ve "Ey falan, ne bu hâl? Sen iyiliği emredip, kötülükten alıkoymaz mıydın?" derler. O da, "Evet, ben iyiliği emrederdim, ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım, ama onu kendim yapardım." diye karşılık verir.”

(M7483 Müslim, Zühd, 51)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 439 - 440 - 441


Bilgi / Bilgi Ahlâkı: Âlimin İlimle Sınavı

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim, bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur.”

(T2649 Tirmizî, İlim, 3; D3658 Ebû Dâvûd, İlim, 9)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 439 - 440 - 441


Bilgi / Bilgi Ahlâkı: Âlimin İlimle Sınavı

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın rızası için öğrenil(mesi gerek)en bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü cennetin kokusunu (dahi) alamayacaktır.”

(D3664 Ebû Dâvûd, İlim, 12; HM8438 İbn Hanbel, II, 338)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 439 - 440 - 441


Bilgi / Bilgi Ahlâkı: Âlimin İlimle Sınavı

İbn Mes"ûd"un (ra) işitip naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ancak iki kişiye haset (gıpta) edilir. Bunlar, Allah"ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimse ile Allah"ın kendisine (ilim ve) hikmet verdiği ve ona göre karar verip, onu başkalarına da öğreten kimsedir.”

(B1409 Buhârî, Zekât, 5; M1896 Müslim, Müsâfirîn, 268)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 439 - 440 - 441


Bilgi / Bilgi Ahlâkı: Âlimin İlimle Sınavı

Ebû Hüreyre"den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır...”

(T3599 Tirmizî, Deavât 128; İM251 İbn Mâce, Sünnet, 23)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 439 - 440 - 441


Bilgi / Feraset: Allah'ın Nuruyla Bakmak

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre,

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Mümin, bir delikten iki kere sokulmaz.”

(B6133 Buhârî, Edeb, 83; M7498 Müslim, Zühd, 63)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 453 - 454 - 455


Bilgi / Feraset: Allah'ın Nuruyla Bakmak

Ebû Saîd"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Tökezlemeyen, halîm (akıllı) olmaz, tecrübe edinmeyen hakîm olmaz.”

(T2033 Tirmizî, Birr, 86; EM565 Buhârî, el-Edebü"l-müfred , 199)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 453 - 454 - 455


Bilgi / Feraset: Allah'ın Nuruyla Bakmak

Ebû Saîd el-Hudrî"den nakledildiğine göre Resûlullah (sav), “Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o, Allah"ın nuruyla bakar.” buyurdu ve ardından, “Elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır.” (Hicr, 15/75) âyetini okudu.”

(T3127 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 15; MK7497 Taberânî, el-Mu"cemü"l-kebîr , VIII, 102)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 453 - 454 - 455


Bilgi / Feraset: Allah'ın Nuruyla Bakmak

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Her kim benim velî bir kuluma düşmanlık ederse ona harp ilân ederim. Kulum bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha hoş olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Sonunda onu severim. İşte o zaman onun işiten kulağı, gören gözü, sımsıkı tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Benden bir şey isterse bunu ona mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum…"”

(B6502 Buhârî, Rikâk, 38)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 453 - 454 - 455


Bilgi / Rüya: Uykudaki Âlem

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre,

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Rüya üç çeşittir: (Birincisi) Allah"tan bir müjde olan salih rüyadır. (İkincisi) şeytandan kaynaklanan üzücü rüyadır. (Üçüncüsü ise) kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyasına yansımasıdır…”

(M5905 Müslim, Rü"yâ, 6)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 463 - 464 - 465