1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

İman / Kelime-i Şehâdet: İslâm'ın Temeli

Ubâde b. Sâmit"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her kim, "Şehâdet ederim ki tek olan Allah"tan başka ilâh yoktur, (ortağı da yoktur); Muhammed O"nun kulu ve elçisidir; İsa da Allah"ın kulu ve Allah"ın kullarından bir kadının oğlu, Meryem"e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve Allah"tan (gelen) bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır." derse Allah onu, cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar.”

(M140 Müslim, Îmân, 46)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 489 - 490 - 491


İman / Kelime-i Şehâdet: İslâm'ın Temeli

Enes b. Mâlik anlatıyor: Resûlullah (sav) binitiyle giderken arkasında oturan Muâz"a seslendi:

“Yâ Muâz b. Cebel!” Muâz,

“Buyur yâ Resûlallah! Emret!” diyerek cevap verdi. Hz. Peygamber tekrar, “Yâ Muâz!” diye seslendi. Muâz,

“Buyur yâ Resûlallah! Emret!” dedi. Bu durum üç defa tekrarlandı. Daha sonra Allah Resûlü şöyle buyurdu:

“Kim kalbiyle tasdik ederek Allah"tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed"in Allah"ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar…”

(B128 Buhârî, İlim, 49)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 489 - 490 - 491


İman / Allah'a İman: Varolmanın Asıl Gayesi

Enes b. Mâlik anlatıyor: Resûlullah (sav) binitiyle giderken arkasında oturan Muâz"a seslendi:

“Yâ Muâz b. Cebel!” Muâz,

“Buyur yâ Resûlallah! Emret!” diyerek cevap verdi. Hz. Peygamber tekrar, “Yâ Muâz!” diye seslendi. Muâz,

“Buyur yâ Resûlallah! Emret!” dedi. Bu durum üç defa tekrarlandı. Daha sonra Allah Resûlü şöyle buyurdu:

“Kim kalbiyle tasdik ederek Allah"tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed"in Allah"ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.”

(B128 Buhârî, İlim, 49)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 503 - 504 - 505


İman / Allah'a İman: Varolmanın Asıl Gayesi

Enes (b. Mâlik) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resûlü"nü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak.”

(M165 Müslim, Îmân, 67)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 503 - 504 - 505


İman / Allah'a İman: Varolmanın Asıl Gayesi

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim (günde) yüz defa "Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr." (Allah"tan başka ilâh yoktur, O"nun hiçbir ortağı yoktur, mülk O"nundur ve hamd O"nadır. O"nun her şeye gücü yeter.) derse bu, o kimse için on köleyi azat etme sevabına denktir. Ona yüz iyilik yazılır ve yüz günahı silinir. (Bu söyledikleri) o günün akşamına kadar onun için şeytana karşı bir sığınak olur. Bundan daha fazlasını yapan kişiden başka, hiç kimse onun bu yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz.”

(B6403 Buhârî, Deavât, 64)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 503 - 504 - 505


İman / Allah'a İman: Varolmanın Asıl Gayesi

Muâz b. Cebel anlatıyor: Allah Resûlü (sav) ile Tebük Seferi"nden dönüyorduk. Onun yalnız olduğunu görünce,

“Yâ Resûlallah! Bana cennete girmemi sağlayacak bir davranış söyler misin?” dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Aferin sana! Sen önemli bir konu hakkında soru sordun. Fakat bu, Allah"ın kendisi için kolaylaştırdığı kişiye kolay gelir. Farz namazı kılarsın, farz olan zekâtı verirsin ve O"na hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah"a kavuşursun…”

(HM22418 İbn Hanbel, V, 237)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 503 - 504 - 505


İman / Allah'a İman: Varolmanın Asıl Gayesi

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü "Lâ ilâhe illâllâh" (Allah"tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir.”

(N5008 Nesâî, Îmân, 16; M153 Müslim, Îmân, 58)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 503 - 504 - 505


İman / Allah ve Resûlü'ne İtaat: Gönülden Bağlanmak

İbn Mes"ûd"dan rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) hutbe irad ettiği zaman şöyle buyururdu:

“… Kim Allah"a ve Resûlü"ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah"a hiçbir şekilde zarar veremez.”

(D1097 Ebû Dâvûd, Salât, 221, 223)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 517 - 518 - 519


İman / Allah ve Resûlü'ne İtaat: Gönülden Bağlanmak

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“... Size bir şeyi yasakladığım zaman ondan kaçının. Bir şey emrettiğim zaman gücünüzün yettiği ölçüde onu yerine getirin.”

(B7288 Buhârî, İ"tisâm, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 517 - 518 - 519


İman / Allah ve Resûlü'ne İtaat: Gönülden Bağlanmak

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bana itaat eden, Allah"a itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah"a isyan etmiştir...”

(M4749 Müslim, İmâre, 33)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 517 - 518 - 519