1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

İman / Allah ve Resûlü'ne İtaat: Gönülden Bağlanmak

Râfi" b. Hadîc anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) Medine"ye geldiğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resûlü, “Ne yapıyorsunuz?” diye sorunca onlar da,

“Bunu öteden beri yaparız.” dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü, “Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur.” buyurdu. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi. Bu durumu Hz. Peygamber"e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu:

“Ben ancak bir insanım, size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşüme göre bir şey emredersem (unutmayın ki) ben ancak bir insanım.

(M6127 Müslim, Fedâil, 140)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 517 - 518 - 519


İman / Allah ve Resûlü'ne İtaat: Gönülden Bağlanmak

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çeviren müstesna!” Orada bulunanlar “Ey Allah"ın Resûlü, yüz çeviren kim?” diye sorunca, Hz. Peygamber, “Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden yüz çevirmiş demektir.” şeklinde cevap vermiştir.

(B7280 Buhârî, İ"tisâm, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 517 - 518 - 519


İman / Meleklere İman: Rahmetle Kuşatılmak

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, bir gün Resûlullah (sav) insanların arasında oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve “Ey Allah"ın Resûlü, iman nedir?” diye sordu. Resûlullah şöyle buyurdu:

“Allah"a, meleklerine, kitabına, O"na kavuşmaya ve peygamberlerine iman etmendir. (Aynı şekilde) öldükten sonra son dirilişe iman etmendir…” (Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra) Resûlullah buyurdu ki,

“Bu (gelen) Cibrîl"dir, insanlara dinlerini öğretmek için geldi.”

(M97 Müslim, Îmân, 5)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 529 - 530 - 531


İman / Meleklere İman: Rahmetle Kuşatılmak

Hz. Âişe"nin rivayet ettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur"an"da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır.

(M7495 Müslim, Zühd, 60)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 529 - 530 - 531


İman / Meleklere İman: Rahmetle Kuşatılmak

Ebû Hüreyre veya Ebû Saîd el-Hudrî"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İnsanların amellerini kayıt altına alan meleklerden başka bir de Allah"ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar Allah"ı zikreden topluluklara rastladıklarında, "Aradığınız işte burada, haydi gelin!" diye birbirlerine seslenirler. Hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar. Allah, o meleklere sorar: "Kullarımı bıraktığınızda onlar ne yapıyorlardı?" Onlar da "Biz onları bıraktığımızda sana hamdediyor, seni tazim ediyor ve seni anıyorlardı." diye cevap verirler.”...

(T3600 Tirmizî, Deavât, 129)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 529 - 530 - 531


İman / Meleklere İman: Rahmetle Kuşatılmak

Hz. Ali, Resûlullah"tan (sav) şu sözleri duyduğunu haber vermiştir:

“Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse, onun yanında oturuncaya kadar (âdeta) cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa sabaha kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder.”

(İM1442 İbn Mâce, Cenâiz, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 529 - 530 - 531


İman / Meleklere İman: Rahmetle Kuşatılmak

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın yeryüzünde dolaşan ve ümmetimin gönderdikleri selâmları bana ulaştıran melekleri vardır.”

(N1283 Nesâî, Sehiv, 46)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 529 - 530 - 531


İman / Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması

Ebû Saîd (el-Hudrî)"den nakledildiğine göre,

Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Ve Allah"ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah"ın, yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir.”

(T2926 Tirmizî, Fedâilü"l-Kur"ân, 25)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 539 - 540 - 541


İman / Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması

Ebû Zer anlatıyor:... Bir gün Hz. Peygamber"e (sav),

“Allah kaç kitap indirdi?” diye sordum. Allah Resûlü şu cevabı verdi:

“Allah yüz dört kitap indirmiştir. Bunlardan elli sahife Şit"e, otuz sahife İdris"e, on sahife İbrâhim"e ve on sahife de Tevrat"tan önce Musa"ya indirmiştir. Ayrıca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur"an"ı da indirmiştir...”

(Sİ361 İbn Hıbbân, Sahîh , II, 276)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 539 - 540 - 541


İman / Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması

Ebû Hüreyre anlatıyor: Ehl-i kitap (Yahudiler) Tevrat"ı İbrânîce olarak okuyorlar, Arapça olarak Müslümanlara açıklıyorlardı. Bunun üzerine Allah Resûlü şöyle dedi:

“Siz Ehl-i kitabı (Yahudileri) ne tasdik edin ne de yalanlayın. (Ancak) şöyle deyin: "Biz, bize indirilene de size indirilene de iman ettik (Ankebût, 29/46)."”

(B7362 Buhârî, İ"tisâm, 25)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 539 - 540 - 541