1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Tarih Ve Medeniyet / Gelecek Zaman: Sona Yaklaştıkça

Ma"bed"in, Hârise b. Vehb"den naklettiğine göre o, Resûlullah"ı (sav) şöyle derken işitmiştir:

“Sadaka verin. Zira insanlar için öyle bir zaman gelecek ki kişi elinde sadakasıyla dolaşacak ve o sadakayı kabul edecek bir kimse bulamayacak.”

(B7120 Buhârî, Fiten, 25)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 589 - 590 - 591


Tarih Ve Medeniyet / Kıyamet: Sonsuzluğun Başlangıcı

Câbir b. Abdullah anlatıyor:

“Resûlullah (sav) bir defasında hutbe verirken gözleri kızardı, sesi yükseldi ve hiddeti arttı, öyle ki sanki bir orduyu uyarıyor, "Sabah ya da akşam ansızın baskına uğrayabilirsiniz!" diyordu. Şehâdet parmağı ile orta parmağını birleştirip “Ben ve kıyamet şu ikisi gibi (yakın) gönderildim.” buyurdu.

(M2005 Müslim, Cum"a, 43)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 599 - 600 - 601


Tarih Ve Medeniyet / Kıyamet: Sonsuzluğun Başlangıcı

Ebu"z-Zübeyr"in naklettiğine göre, Câbir b. Abdullah, Hz. Peygamber"i (sav) vefat etmeden bir ay önce şöyle derken işitmiştir:

“Siz bana kıyameti soruyorsunuz? Onun bilgisi sadece Allah katındadır.”

(M6481 Müslim, Fedâilü"s-sahâbe, 218)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 599 - 600 - 601


Tarih Ve Medeniyet / Kıyamet: Sonsuzluğun Başlangıcı

Huzeyfe b. Esîd el-Gıfârî anlatıyor:

“Bir gün biz kendi aramızda konuşurken Peygamber (sav) geldi ve "Ne müzakere ediyorsunuz?" diye sordu. Ashâb, "Kıyamet hakkında konuşuyoruz." dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav), "Siz şu on alâmeti görmedikçe, kıyamet kopmayacaktır." buyurdu ve şunları saydı: "Duman, Deccâl, Dâbbe, güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa"nın (as) yeryüzüne inmesi, Ye"cûc ve Me"cûc, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması ve son olarak Yemen"den çıkıp insanları haşrolacakları yere sürecek bir ateş."”

(M7285 Müslim, Fiten, 39)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 599 - 600 - 601


Tarih Ve Medeniyet / Kıyamet: Sonsuzluğun Başlangıcı

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.”

(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 599 - 600 - 601


Tarih Ve Medeniyet / Kıyamet: Sonsuzluğun Başlangıcı

Enes b. Mâlik"in anlattığına göre, bir adam Hz. Peygamber"e (sav),

“Kıyamet ne zaman kopacak yâ Resûlallah?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Onun için ne hazırladın?” buyurdu.

(B6171 Buhârî, Edeb, 96)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 599 - 600 - 601


Tarih Ve Medeniyet / Âhiret: Bekâ Yurdumuz

Câbir"in işittiğine göre,

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Herkes öldüğü hâl üzere diriltilecektir.”

(M7232 Müslim, Cennet, 83)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 609 - 610 - 611


Tarih Ve Medeniyet / Âhiret: Bekâ Yurdumuz

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar kıyamet günü üç grup hâlinde; kimi yaya olarak, kimi binitli olarak, kimi de yüzüstü sürünerek mahşer yerinde toplanır.”

(T3142 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 17)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 609 - 610 - 611


Tarih Ve Medeniyet / Âhiret: Bekâ Yurdumuz

İbn Mes"ûd"dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”

(T2416 Tirmizî, Sıfatü"l-kıyâme, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 609 - 610 - 611


Tarih Ve Medeniyet / Âhiret: Bekâ Yurdumuz

Abdullah b. Ömer"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kevser, iki kıyısı altından, yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır.”

(T3361 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 108)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 7 Sayfa 609 - 610 - 611