1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

İman / Kitaplara İman: Aklın Vahiyle Buluşması

Ebû Hüreyre"den Resûlullah"ın (sav) şöyle dediği nakledilmiştir:

“Muhammed"in canını elinde tutan Allah"a yemin ederim ki bu ümmetten bir Yahudi veya Hıristiyan beni işitir, sonra da benim kendisiyle gönderildiğim (vahy)e iman etmeden ölürse mutlaka ateş ehlinden olur.”

(M386 Müslim, Îmân, 240)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 539 - 540 - 541


İman / Allah'ın Kitabı: Sözlerin En Güzeli

Câbir b. Abdullah"tan gelen rivayete göre,

Allah Resûlü (sav) bir hutbesinde şöyle diyordu…:

“Sözlerin en doğrusu, Allah"ın Kitabı; hâl ve tavrın en güzeli ise Muhammed"in hâl ve tavrıdır…”

(N1579 Nesâî, Îdeyn, 22)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 551 - 552 - 553


İman / Allah'ın Kitabı: Sözlerin En Güzeli

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah"ın vahyettiği vahiy (Kur"ân-ı Kerîm)dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.”

(B7274 Buhârî, İ"tisâm, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 551 - 552 - 553


İman / Allah'ın Kitabı: Sözlerin En Güzeli

Hz. Âişe"den (ra) nakledildiğine göre, Peygamber (sav) şöyle demiştir:

“Kur"an"ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur"an"ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır.”

(B4937 Buhârî, Tefsîr, (Abese) 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 551 - 552 - 553


İman / Allah'ın Kitabı: Sözlerin En Güzeli

Osman b. Affân"dan (ra) gelen rivayete göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizin en hayırlınız, Kur"an"ı öğrenen ve öğretendir.”

(T2907 Tirmizî, Fedâilü"l-Kur"ân, 15)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 551 - 552 - 553


İman / Allah'ın Kitabı: Sözlerin En Güzeli

Ebû Hüreyre"den gelen rivayete göre,… Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kur"an"ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur"an"ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur"an"ı öğrendiği hâlde (onu okumayan ve okutmayan) yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer.”

(T2876 Tirmizî, Fedâilü"l-Kur"ân, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 551 - 552 - 553


İman / Peygamberlere İman: Allah'ın Elçilerini Tasdik

Ebû Hüreyre anlatıyor:

“Bir gün Resûlullah (sav) insanların arasında oturuyordu. Bir adam geldi ve “Ey Allah"ın Resûlü, iman nedir?” diye sordu. Resûlullah şöyle buyurdu:

“Allah"a, meleklerine, kitabına, O"na kavuşmaya, peygamberlerine iman etmendir. (Aynı şekilde) öldükten sonra son dirilişe iman etmendir…” (Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra) Resûlullah buyurdu ki, “Bu (gelen) Cibrîl"dir, insanlara dinlerini öğretmek için geldi.”

(M97 Müslim, Îmân, 5; B50 Buhârî, Îmân, 37)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 563 - 564 - 565


İman / Peygamberlere İman: Allah'ın Elçilerini Tasdik

Rebâh b. Abdurrahman b. Huveytıb"dan, ninesinin şöyle dediği nakledilmiştir:

“Resûlullah"ı (sav) şöyle buyururken işittim:

"... Bana iman etmeyen kimse Allah"a da iman etmemiştir..."

(HM27687 İbn Hanbel, VI, 382)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 563 - 564 - 565


İman / Peygamberlere İman: Allah'ın Elçilerini Tasdik

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah"a (sav),

“Hangi amel daha değerlidir?” diye soruldu.

“Allah"a ve Resûlü"ne imandır.” buyurdu.

(N4988 Nesâî, Îmân, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 563 - 564 - 565


İman / Peygamberlere İman: Allah'ın Elçilerini Tasdik

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben dünyada ve âhirette Meryem oğlu İsa"ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler.

Dinleri ise tektir.”

(B3443 Buhârî, Enbiyâ, 48)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 563 - 564 - 565