1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

İman / Peygamberlere İman: Allah'ın Elçilerini Tasdik

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah"ın vahyettiği vahiy (Kur"ân-ı Kerîm)dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.”

(B7274 Buhârî, İ"tisâm, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 563 - 564 - 565


İman / Peygamberlere İman: Allah'ın Elçilerini Tasdik

Enes b. Mâlik"ten rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), “Ne mutlu, beni görüp de iman edenlere!” sözünü bir kere söyledi.

“Ne mutlu, beni görmeden iman edenlere!” ifadesini ise yedi defa tekrarladı.

(HM12606 İbn Hanbel, III, 155)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 563 - 564 - 565


İman / Mucize: Peygambere Verilen Olağanüstü Lütuf

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah"ın vahyettiği vahiy (Kur"ân-ı Kerîm)dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.”

(B7274 Buhârî, İ"tisâm, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 573 - 574 - 575


İman / Mucize: Peygambere Verilen Olağanüstü Lütuf

İbn Abbâs"ın naklettiğine göre, Kureyşliler, Yahudilere gelerek,

“Musa size (mucize olarak) ne getirdi?” dediler. Onlar,

“Asâsını ve bembeyaz görünen el (yed-i beyzâ) mucizesini.” dediler. Sonra Hıristiyanlara gelerek,

“İsa("nın mucizeleri) nasıldı?” dediler. Onlar da,

“Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi.” diye cevap verdiler. Sonra Hz. Peygamber"e (sav) geldiler ve dediler ki,

“Rabbine dua et de Safâ tepesini bizim için altın hâline getirsin.” Hz. Peygamber de Allah"a dua etti. Bunun üzerine, “Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân, 3/190) âyeti nâzil oldu (ve onlara), "Bu âyetleri düşünsünler!" (denildi).”

(MK12322 Taberânî, el-Mu"cemü"l-kebîr , XII, 10)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 573 - 574 - 575


İman / Mucize: Peygambere Verilen Olağanüstü Lütuf

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) zamanında ay iki parçaya bölündü. Parçanın birini(n görünmesini) dağ engelledi, diğer parça ise dağın üzerinde (görünüyor) idi. Bunun üzerine Resûlullah (sav), “Allah"ım! Şahit ol!” buyurdu.

(M7073 Müslim, Sıfâtü"l-münâfıkîn, 45)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 573 - 574 - 575


İman / Âhirete İman: Ebedî Hayatı Tasdik

İbn Ömer"den nakledildiğine göre, Cebrail (as) Hz. Peygamber"e (sav),

“İman nedir?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“İman; Allah"a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır…”

(HM191 İbn Hanbel, I, 28; B50 Buhârî, Îmân, 37)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 587 - 588 - 589


İman / Âhirete İman: Ebedî Hayatı Tasdik

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"a ve âhiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah"a ve âhiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah"a ve âhiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun.”

(D5154 Ebû Dâvûd, Edeb, 122, 123)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 587 - 588 - 589


İman / Âhirete İman: Ebedî Hayatı Tasdik

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.”

(T2420 Tirmizî, Sıfatü"l-kıyâme, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 587 - 588 - 589


İman / Âhirete İman: Ebedî Hayatı Tasdik

Şeddâd b. Evs"ten nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise arzularına uyup bir de

Allah"tan (bağışlanma) umandır.”

(T2459 Tirmizî, Sıfatü"l-kıyâme, 25)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 587 - 588 - 589


İman / Âhirete İman: Ebedî Hayatı Tasdik

Ukbe b. Âmir"in Hz. Ömer"den naklettiğine göre, Hz. Ömer (ra) Allah Resûlü"nü (sav) şöyle buyururken işitmiştir:

“Allah"a ve âhiret gününe iman ederek ölen kimseye, "Cennetin sekiz kapısının hangisinden dilersen gir." denilir.”

(HM97 İbn Hanbel, I, 17)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 587 - 588 - 589