1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Cinler: Allah'ın Görünmeyen Kulları

Hz. Âişe anlatıyor:

“Yâ Resûlallah! Kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı.” dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna yüz yalan katar!”

(M5816 Müslim, Selâm, 122)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 255 - 256 - 257


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Cinler: Allah'ın Görünmeyen Kulları

Hz. Âişe"den nakledildiğine göre, çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hz. Âişe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da,

“Çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz.” dediler. Bunun üzerine Hz. Âişe usturayı alıp attı ve “Allah"ın Resûlü (sav) uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi.” diyerek bu davranışı yasakladı.

(EM912 Buhârî, el-Edebü"l-müfred , 314)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 255 - 256 - 257


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Cinler: Allah'ın Görünmeyen Kulları

Yahyâ b. Ca"de"nin naklettiğine göre, Hâlid b. Velîd, geceleri kılıcını yanına alarak dışarı çıkacak kadar korkar hâle gelmişti. Bu durumda birisine zarar verebileceğinden endişe edilince, Hz. Peygamber"e (sav) gelerek, yaşadığı durumdan şikâyetini arz etti. Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Cebrail bana demişti ki, "Cinlerden bir ifrit senin için tuzak kurmaya çalışıyor, (bu yüzden) şöyle dua et: Gökten inen ve yerden yükselen kötülüklerin şerrinden, yeryüzünde yerleşen (yaşayan) ve yerin altından çıkan şeylerin şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, hayırlı olanların dışında her türlü aniden ortaya çıkan durumdan, Allah"a ve hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı Allah"ın yüce kelimelerine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım, Ey Rahmân!”

(MŞ23589 İbn Ebû Şeybe, Musannef , Tıb, 28; MA19831 Abdürrezzâk, Musannef , XI, 35)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 255 - 256 - 257


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Şeytan: İnsanın Ezelî Düşmanı

Enes"ten nakledildiğine göre… Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şeytan, kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır.”

(M5678 Müslim, Selâm, 23: B3281 Buhârî, Bed"ü"l-halk, 11)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 267 - 268 - 269


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Şeytan: İnsanın Ezelî Düşmanı

Ebû Saîd el-Hudrî"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İblis, Rabbine "Senin izzetin ve celâlin üzerine yemin ederim ki ruhları (bedenlerinde) olduğu sürece âdemoğullarını saptırmaya devam edeceğim." demiş, Allah da "İzzetim ve celâlim hakkı için, onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım." karşılığını vermiştir.”
(HM11264 İbn Hanbel, III, 29)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 267 - 268 - 269


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Şeytan: İnsanın Ezelî Düşmanı

Abdullah b. Mes"ûd"dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Âdemoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle (meleğin telkinini) hissederse bunun Allah"tan olduğunu bilsin ve Allah"a hamdetsin. Kim de diğerini (şeytanın vesvesesini) hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah"a sığınsın.”

(T2988 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 267 - 268 - 269


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Şeytan: İnsanın Ezelî Düşmanı

Sebre b. Ebû Fâkih"in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şeytan, her fırsatta âdemoğlunun karşısına çıkar. İslâm"a giden yolda da önüne çıkar ve "Sen şimdi Müslüman olup dinini, babanın ve atalarının dinini terk mi edeceksin?" der. O kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur...”

(N3136 Nesâî, Cihâd, 19)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 267 - 268 - 269


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Şeytan: İnsanın Ezelî Düşmanı

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Mümin, tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi, şeytanlarını yorar (zayıf düşürür).”

(HM8927 İbn Hanbel, II, 380)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 267 - 268 - 269


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İnsan: Mükerrem Varlık

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

İnsanlar madenlerdir. İslâm"dan önce iyi olanları İslâm"dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar.”

(HM9068 İbn Hanbel, II, 391)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 281 - 282 - 283


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İnsan: Mükerrem Varlık

Ebû Hüreyre"den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Her doğan fıtrat üzerine doğar; sonra anası ile babası onu ya Yahudi ya Nasrânî yahut Mecûsî yaparlar.”

(B1385 Buhârî, Cenâiz, 92)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 281 - 282 - 283