1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / İnsan: Mükerrem Varlık

Abdullah b. Ömer şöyle demiştir: Ben Resûlullah"tan (sav) şunu işittim:

“İnsanlar yüzlerce deveye benzer; içlerinde neredeyse bir tane binek devesi bulamazsın!”

(B6498 Buhârî, Rikâk, 35)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 281 - 282 - 283


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İnsan: Mükerrem Varlık

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Allah, câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini ortadan kaldırmıştır. "Takva sahibi mümin" ve "bedbaht günahkâr" (ayrımı vardır). İnsanlar Âdem"in çocuklarıdır, Âdem ise topraktan yaratılmıştır.”

(T3956 Tirmizî, Menâkıb, 74)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 281 - 282 - 283


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Ruh: Hayat İksiri

Abdullâh b. Mes"ûd anlatıyor: Ben Medine"de Peygamber"le birlikte bir tarladaydık. O (sav) hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi"ye rastladı. Onların bazısı, "ona ruhu sorun.” derken, bazısı da, "Hayır, bunu sormayın, olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir." dediler. Derken kalkıp geldiler ve,

“Yâ Eba"l-Kâsım! Bize ruhtan bahset!” dediler. Bunun üzerine Resûlullah bir müddet bekledi. Ben, o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Rasulullah,

Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin emrindendir …” (el-İsrâ: 17, 85) âyetini okudu.

(B7297Buhârî, İ"tisâm, 3)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 291 - 292 - 293


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Ruh: Hayat İksiri

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav),

İnsanlar gümüş ve altın madenlerine benzerler. Câhiliye devrinde hayırlı olanlar, İslâm"da da hayırlı olanlardır. Yeter ki, İslâm"ı iyi kavrasınlar. Ruhlar da toplu cemaatlerdir. Onlardan birbirleriyle uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar da anlaşamaz, ayrılırlar. ” buyurmuştur.

(M6709 Müslim, Birr, 160; B3336 Buhârî, Enbiyâ, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 291 - 292 - 293


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Ruh: Hayat İksiri

Ebû Hüreyre anlatıyor:

“Müminin ruhu çıktığı zaman, onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar... Gök ehli, "Yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salât (dua) etsin." derler. Peşinden onu Yüce Rabbine götürürler. Sonra, "Bunu sınırın ötesine (sidretü"l-müntehâ"ya) kadar götürün." diye buyurulur. Kâfirin ruhu çıktığı zaman... gök ehli, "Yer tarafından kötü bir ruh geldi." derler ve "Bunu sınırın sonuna (cehenneme) kadar götürün." diye söylenir.”

(M7221 Müslim, Cennet, 75)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 291 - 292 - 293


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Ruh: Hayat İksiri

Abdurrahman b. Kâ"b el-Ensârî"nin babası Kâ"b bin Mâlik"den rivayet ettiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

Müminin ruhu, kendisinin dirileceği (kıyamet) günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen kuş gibidir.

(İM4271 İbn Mâce, Zühd, 32; N2075 Nesâî, Cenâiz, 117; MU572 Muvatta" , Cenâiz, 16)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 291 - 292 - 293


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Nefis: İyi ve Kötünün Mücadele Alanı

Fedâle b. Ubeyd"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) Veda Haccı"nda şöyle buyurmuştur:

“…Mücahid, Yüce Allah"a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir.”

(HM24465 İbn Hanbel, VI, 22; T1621 Tirmizî, Fedâilü"l-cihâd, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 301 - 302 - 303


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Nefis: İyi ve Kötünün Mücadele Alanı

Şeddâd b. Evs"ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı (ahmak) kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan (ve buna rağmen hâlâ) Allah"tan (iyilik) temenni edendir.”

(T2459 Tirmizî, Sıfatü"l-kıyâme, 25; İM4260 İbn Mâce, Zühd, 31)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 301 - 302 - 303


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Nefis: İyi ve Kötünün Mücadele Alanı

Hz. Âişe"den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sakın biriniz, "Nefsim habis oldu (kirlendi)." demesin. Ancak "Nefsim lâkis oldu (içim daraldı)." desin!”

(B6179 Buhârî, Edeb, 100)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 301 - 302 - 303


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Nefis: İyi ve Kötünün Mücadele Alanı

Huzeyfe"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), “Mümin kişiye nefsini küçük düşürmesi yaraşmaz.” buyurdu. Bunun üzerine,

“Kişinin nefsini küçük düşürmesi nasıl olur?” diye sordular. Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Gücünün yetmediği işlere kalkıştığı için birçok belaya duçar olur.”

(İM4016 İbn Mâce, Fiten, 21)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 301 - 302 - 303