1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Nefis: İyi ve Kötünün Mücadele Alanı

Zeyd b. Erkam şöyle demiştir:

“Size Allah Resûlü"nün (sav) dediğinden farklı bir şey demeyeceğim! O derdi ki, "Allah"ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah"ım! Nefsime, senden sakınma şuurunu (takvasını) ver ve nefsimi arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun koruyucusu da onun efendisi de sensin. Allah"ım! Fayda vermeyen ilimden, huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım."

(M6906 Müslim, Zikir, 73)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 301 - 302 - 303


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Güneş, Ay ve Yıldızlar: Gökyüzünün Kandilleri

Ebû Bürde"nin, babasından naklettiğine göre… Resûlullah (sav) başını gökyüzüne kaldırmış, ki sıklıkla başını gökyüzüne doğru kaldırırdı, sonra da şöyle buyurmuştur:

“Yıldızlar, gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi, gökyüzüne vaad edilen (kıyamet) gelir…”

(M6466 Müslim, Fedâilü"s-sahâbe, 207)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 311 - 312 - 313


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Güneş, Ay ve Yıldızlar: Gökyüzünün Kandilleri

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir.”

(M5794 Müslim, Selâm, 106)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 311 - 312 - 313


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Güneş, Ay ve Yıldızlar: Gökyüzünün Kandilleri

Hz. Âişe anlatıyor: Resûlullah (sav) zamanında güneş tutuldu. (Bunun üzerine) Resûlullah (sav) insanlara namaz kıldırdı... Sonra güneş (eski hâline dönüp) açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah"a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu:

“Güneş ve ay, Allah"ın âyetlerinden iki âyettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları (güneş veya ayın tutulduğunu) gördüğünüz zaman Allah"ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin...”

(B1044 Buhârî, Küsûf, 2; M2089 Müslim, Küsûf, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 311 - 312 - 313


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Güneş, Ay ve Yıldızlar: Gökyüzünün Kandilleri

Bilâl b. Yahyâ b. Talha b. Ubeydullah"ın, babası aracılığıyla dedesi Talha b. Ubeydullah"tan naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) hilâli gördüğünde şöyle derdi:

“Allah"ım! Hilâli üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslâm ile doğur. (Ey hilâl!) Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah"tır.”

(T3451 Tirmizî, Deavât, 50)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 311 - 312 - 313


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

Ebû Hüreyre"nin (ra) anlattığına göre,

Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah buyurdu ki, âdemoğlu zamana söver. Hâlbuki zaman(ı var eden) benim! Gece de gündüz de benim elimdedir."”

(B6181 Buhârî, Edeb, 101)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

Ebû Bekre"den (ra) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Muhakkak ki zaman(a ölçü olan yıl hesabı) Allah"ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki (ilk) biçimine dönmüştür. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü (savaşılması) haram aylardır. Üçü ardı ardınadır ki bunlar; Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. (Diğeri ise) Cümâdâ (el-âhir) ile Şâban arasındaki Mudar"ın Receb ayıdır.”

(B3197 Buhârî, Bed"ü"l-halk, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.”

(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) cuma gününden bahsetti ve şöyle buyurdu:

“Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah"tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir.”

(M1969 Müslim, Cum"a, 13)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Zaman: Varlığın Nabzı

İbn Abbâs"ın (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.”

(B6412 Buhârî, Rikâk, 1)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 323 - 324 - 325