1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

İyâz b. Hımâr el-Mücâşiî"den rivayet edildiğine göre,

bir gün Resûlullah (sav) hutbesinde şöyle buyurdu:

“Bilin ki Rabbim, bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. (O [cc] şöyle buyurdu): Bir kula verdiğim her mal helâldir. Şüphesiz ben kullarımın hepsini hanîf olarak yarattım…”

(M7207 Müslim, Cennet, 63)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

İbn Abbâs"tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber"e (sav) “Yüce Allah"ın en çok sevdiği din hangisidir?” diye soruldu. O da şöyle buyurdu:

“Kolay olan hanîflik dinidir.”

(EM287 Buhârî,el-Edebü"l-müfred , 108; HM2107 İbn Hanbel, I, 236)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında âciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve (salih amellerden alacağınız mükâfattan ötürü) sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında (dinç olduğunuz vakitlerden) yararlanın (ki taat ve ibadetinize devam edin).”

(B39 Buhârî, Îmân, 29)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

Temîm ed-Dârî anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) “Din samimiyettir.” buyurdu. Biz “Kime karşı?” diye sorduk. Bunun üzerine o, “Allah"a, kitabına, Resûlü"ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara (karşı samimi olmaktır).” buyurdu.

(M196 Müslim, Îmân, 95; D4944 Ebû Dâvûd, Edeb, 59)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Din: İlâhî Kılavuz

Câbir b. Semüre es-Süvâî, Resûlullah"ı (sav) Veda Haccı"nda şöyle derken işittiğini anlatıyor:

“Bu din kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenler ise ona zarar veremezler.”

(HM21245 İbn Hanbel, V, 100)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 355 - 356 - 357


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Ebu"d-Derdâ anlatıyor:

“Resûlullah (sav) bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu: "Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine (bilgi) ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten (ve kendisine aktaran) kimseden daha kavrayışlıdır...”

(DM236 Dârimî, Mukaddime, 24; T2657 Tirmizî, İlim, 7)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Kays b. Kesîr anlatıyor: Medine"den bir adam Dımaşk"ta bulunan Ebu"d-Derdâ"nın yanına geldi. Ebu"d-Derdâ ona,

“Kardeşim, seni buraya getiren nedir?” diye sordu. Adam,

“Senin Resûlullah"tan (sav) naklettiğini öğrendiğim bir hadis.” cevabını verdi... Bunun üzerine Ebu"d-Derdâ dedi ki,

“Resûlullah"ı (sav) şöyle derken işittim: "Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah"a yakarır. Âlimin, âbide (ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur."

(T2682 Tirmizî, İlim, 19)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Ebû Musa (el-Eş"arî) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, (farklı yapılardaki) topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu (yüzeyinde) tutar. Bu sudan insanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem de (hayvanlarını) sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. (Ona da yağmur düşer ama) o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah"ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah"ın beni kendisiyle gönderdiğinden (hidayet ve ilimden) faydalanan, öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duyduğu vakit kibrinden) başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah"ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir.”

(B79 Buhârî, İlim, 20)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlât.

(M4223 Müslim, Vasiyyet, 14)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373


Bilgi / Bilgi: İlim İlim Bilmektir

Abdullah b. Amr"dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle dua ederdi:

Allah"ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım.

(T3482 Tirmizî, Deavât, 68)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 371 - 372 - 373