1573 hadisden, 4 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / İnsan: Mükerrem Varlık

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

İnsanlar madenlerdir. İslâm"dan önce iyi olanları İslâm"dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar.”

(HM9068 İbn Hanbel, II, 391)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 281 - 282 - 283


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İnsan: Mükerrem Varlık

Ebû Hüreyre"den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Her doğan fıtrat üzerine doğar; sonra anası ile babası onu ya Yahudi ya Nasrânî yahut Mecûsî yaparlar.”

(B1385 Buhârî, Cenâiz, 92)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 281 - 282 - 283


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İnsan: Mükerrem Varlık

Abdullah b. Ömer şöyle demiştir: Ben Resûlullah"tan (sav) şunu işittim:

“İnsanlar yüzlerce deveye benzer; içlerinde neredeyse bir tane binek devesi bulamazsın!”

(B6498 Buhârî, Rikâk, 35)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 281 - 282 - 283


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İnsan: Mükerrem Varlık

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Allah, câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini ortadan kaldırmıştır. "Takva sahibi mümin" ve "bedbaht günahkâr" (ayrımı vardır). İnsanlar Âdem"in çocuklarıdır, Âdem ise topraktan yaratılmıştır.”

(T3956 Tirmizî, Menâkıb, 74)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 281 - 282 - 283