1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / Salvele: Yüce Resûl'e Salât ve Selâm

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bana bir kez salavât getirene Allah on kez salavât getirir (rahmet eyler).”

(M912 Müslim, Salât, 70)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 193 - 194 - 195


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah: Âlemlerin Rabbi

Übey b. Kâ"b"ın naklettiğine göre; müşrikler Hz. Peygamber"e (sav),

“Yâ Muhammed! Rabbini bize tanıt.” dediler. Bunun üzerine Allah Tebâreke ve Teâlâ İhlâs sûresini indirdi:

“De ki, O Allah tektir, Allah Samed"dir. (O hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar O"na muhtaçtır.) O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O"na denk değildir.”

(HM21538 İbn Hanbel, V, 133)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 205 - 206 - 207


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah: Âlemlerin Rabbi

İbn Ömer"den rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav) yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi.

“Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip (iyiliğini) arttıran, bana nimet verip (nimetini) bollaştıran Allah"a hamdolsun. Her hâl ve durumda Allah"a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilâhı olan Allah"ım! Cehennemden sana sığınırım.”

(D5058 Ebû Dâvûd, Edeb, 97, 98)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 205 - 206 - 207


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah: Âlemlerin Rabbi

Ebû Musa (el-Eş"arî) anlatıyor: Bir yolculuk esnasında Hz. Peygamber (sav) ile beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda (yüksek sesle) tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Kendinize gelin! Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. (Bilakis) Her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah"a sesleniyorsunuz.”

(B7386 Buhârî, Tevhîd, 9)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 205 - 206 - 207


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah: Âlemlerin Rabbi

Ebû Mes"ûd (el-Ensârî) anlatıyor: Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi:

“Şunu iyi bil Ebû Mes"ûd!” Bir de döndüm baktım ki Resûlullah (sav) bana şöyle söylüyor:

“Şunu iyi bil Ebû Mes"ûd! Allah"ın sana karşı gücü, senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.”

(T1948 Tirmizî, Birr, 30)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 205 - 206 - 207


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah: Âlemlerin Rabbi

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (sav), herhangi birimiz yatağına yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi.

“Allah"ım! Göklerin ve yerlerin Rabbi! Rabbimiz, her şeyin Rabbi! Tane ve çekirdeği çatlatıp yaran! Tevrat, İncil ve Kur"an"ı indiren! Her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan (kudreti altında bulunduran) sensin. Sen Evvel"sin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen Âhir"sin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zâhir (varlığı delillerle apaçık olan) sensin, varlığı seninkinden daha aşikâr hiçbir şey yoktur. Bâtın (mahiyeti idrak edilemeyen, zâtı insanlar için gizli olan) sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur.”

(T3400 Tirmizî, Deavât, 19; M6889 Müslim, Zikir, 61)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 205 - 206 - 207


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah'ın İsim ve Sıfatları: En Güzel İsimler O'nun

Ebû Hüreyre"nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

(M6805 Müslim, Zikir, 2)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 217 - 218 - 219


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah'ın İsim ve Sıfatları: En Güzel İsimler O'nun

Ebû Hüreyre"den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın, yüzden bir eksik, doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri (öğrenip gereğiyle amel ederek) sayarsa cennete girer."
(B2736 Buhârî, Şürût, 18)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 217 - 218 - 219


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah'ın İsim ve Sıfatları: En Güzel İsimler O'nun

Abdullah b. Mes"ûd"dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever…”

(M265 Müslim, Îmân, 147)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 217 - 218 - 219


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Allah'ın İsim ve Sıfatları: En Güzel İsimler O'nun

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah"ın, yüzden bir eksik, doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri (öğrenip gereğiyle amel ederek) sayarsa, cennete girer. (Bu isimler şunlardır): O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü"min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri, el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi", el-Muizz, el-Müzill, es-Semî", el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Alî, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi", el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kavî, el-Metîn, el-Velî, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdi, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâlî, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntekım, el-Afüv, er-Raûf, Mâlikü"l-mülk, Zü"l-celâli ve"l-ikrâm, el-Muksit, el-Câmi", el-Ganî, el-Muğnî, el-Mâni", ed-Dârr, en-Nâfi", en-Nûr, el-Hâdî, el-Bedî", el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.”

(T3507 Tirmizî, Deavât, 82)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 217 - 218 - 219